Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de diensten van Senzus Talent & Organisatie, alsmede alle aan haar gelieerde ondernemingen. Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was in april 2023.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Heeft u vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit Privacy Statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Wij komen graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@senzus.nl.

_
Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Met uw toestemming kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verwerken. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

_
Algemene bezoekgegevens

Wij houden in het kader van uw privacy geen algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website.

_
Contactformulier en CV

Als u een contactformulier invult dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u ons uw cv mailt met het verzoek deze te gebruiken voor het invullen van vacatures die voor u interessant zijn zullen wij uw cv niet aan een derde verstrekken zonder dit eerst met u af te stemmen. Uiteraard kunt u ten alle tijden ons verzoeken uw cv niet langer te bewaren.

_
Cookies

Onze website plaatst geen cookies omwille van uw privacy.

_
Google Analytics

Via Google Analytics kunnen wij inzage krijgen in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de informatie op onze website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke computer) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

_
Ontvangers

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening  met uw toestemming worden doorgegeven aan derden.

_
Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens verwijderen op ieder moment. U kunt daartoe een mail sturen aan info@senzus.nl

_
Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

_
Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken, zoals het door u ingediende cv. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, per e-mail, aan ons richten. Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy-rechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

_
Hyperlinks

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.